Layer 3


Oferujemy usługi zarządzania nieruchomościami, zapewniając wspólnotom funkcjonowanie

w zgodzie z ciągle zmieniającym się ustawodawstwem, zarówno w zakresie gospodarki nieru-

chomościami, prawa budowlanego jak i przepisów podatkowych.


Forma w jakiej prowadzone jest przedsiębiorstwo daje gwarancję stabilnej i bezpiecznej obsługi,

co jest szczególnie istotne w często zmieniającej się sytuacji rynkowej.

Ugruntowana wiedza mająca poparcie w posiadanych uprawnieniach ( licencja zarządcy nieru-

chmości i uprawnienia w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych) idzie w parze

z doświadczeniem jakie nabyliśmy funkcjonując na rynku nieruchomości od 2003 roku.

W ramach zarządzania nieruchomościami prowadzimy naliczanie i rozliczanie opłat za lokale,

rozliczanie zużywanych mediów, utrzymanie w należytym stanie nieruchomości oraz zapewniamy

Wspólnocie fachową kompleksową obsługę finansowo-księgowo-podatkową wraz ze sprawo-

zdawczością finansową i obsługą zebrań.

Obok zapewnienia prawidłowego bieżącego funkcjonowania, dokonujemy analiz dotychczasowych

kosztów i szukamy najkorzystniejszych rozwiązań, które pozwolą Wspólnotom poczynić oszczędności

i optymalnie wykorzystać środki przeznaczone na utrzymanie nieruchomości wspólnej.


W zakresie usług zarządzania nieruchomościami proponujemy:

- obsługę rozliczeń wspólnoty i optymalizację kosztów eksploatacji,

- prowadzenie nieruchomości w zgodzie z istniejącymi przepisami prawa budowlanego

- prowadzenie książki obiektu, przygotowywanie w imieniu wspólnoty niezbędnych kontroli

i przeglądów technicznych, nadzorowanie utrzymania nieruchomości w należytym stanie,

przygotowanie bieżących napraw oraz remontów głównych;

- zawieranie w imieniu wspólnot, nadzorowanie i weryfikacja umów na dostawy mediów

i realizację usług, poszukiwanie wariantów najkorzystniejszych dla wspólnoty;

- nadzór i dbałość nad utrzymaniem czystości w nieruchomości, organizowanie gospodarki

odpadami komunalnymi.

- kompleksowa obsługa finansowa - księgowość wspólnot, sprawozdawczość finansowa,

sprawozdania z działalności wspólnoty, dokumentacja podatkowa i ubezpieczeniowa;

- przygotowywanie planów rzeczowo – finansowych dotyczących inwestycji wspólnot;

- zapewnienie szybkiej obsługi w zakresie usuwania awarii w nieruchomości wspólnej;

- pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania inwestycji.

Obsługa finansowa odbywa się za pośrednictwem kont bankowych wspólnot, do których dostęp mają

wyłącznie upoważnieni członkowie Zarządu. Prowadzony bezgotówkowy system rozliczeń gwarantuje

ich bezpieczeństwo i przejrzystość. Zgromadzone na koncie środki procentują na rzecz wspólnoty.


Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tym, jak należycie gospodarować majątkiem Wspólnoty,

prosimy o kontakt celem poznania szczegółów oferty.


BIURO RACHUNKOWE, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI „CYFERKA” © 2009